1. พิมพ์งานด้านธุรการและรายงานยอดกำลังพล
 2. เบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 1. บันทึกข้อมูลเงิน อทบ.ทุกประเภทเข้าสู่ "โปรแกรมระบบบริหารงานกิจการ อทบ."
 2. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้ตรงกับยอดเงินที่หน่วยโอน
 3. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สวัสดิการหน่วย
 4. อนุมัติข้อมูลประจำเดือนเข้าสู่ "โปรแกรมระบบบริหารงานกิจการ อทบ."
 5. ตรวจสอบการโอนย้ายหน่วย และแก้ไขสถานภาพกำลังพล
 6. ตรวจสอบเงิน อทบ.ฝาก ส่งไม่ครบตามยอดตั้งหัก
 7. บันทึกรับ - ส่ง ข้อมูล และสรุปยอดการโอนเงินส่งแผนกบัญชี
 8. พิมพ์รายงานให้ทุกแผนก
 9. พิมพ์รายงานสถานภาพแจกจ่าย หน่วยทั้ง ทบ.
 1. ปรับแก้ไขข้อมูลเงิน อทบ.ฝาก
 2. ปรับแก้ไขข้อมูลเงิน อทบ.ทุกประเภท
 3. ติดต่อประสานงานกับทุกแผนก
 4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลระบบ
 5. คำนวณดอกเบี้ยกรณีประนอมหนี้
 6. ชำระหนี้เงินกู้ อทบ.ตามใบนำส่งเงิน
 7. รายงานสถานภาพเงิน อทบ.เสนอผู้บังคับบัญชา
 1. ปรนนิบัตบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกิจการ อทบ. และศูนย์ข้อมูลย่อย 49 ศูนย์
 2. ดูแลระบบเครือข่ายภายในกองการออมทรัพย์
 3. ควบคุม และแจกจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 49 ศูนย์
 4. พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้งานแผนกเงินกู้ และแผนกบัญชี