การกู้เงินออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบกมี 3 ประเภท

 1. วัตถุประสงค์ : เงินกู้ ที่ผู้ฝากกู้ไปเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยมีเงินออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบกฝากเป็นหลัก
  ประกันเงินกู้ และ ในกรณีที่กู้เงิน เกินเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก ต้องมีผู้ค้ำประกันในส่วนที่เกินเงินออม
  ทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก
 2. หลักเกณฑ์
  2.1 เป็นข้าราชการกองทัพบกประจำการ มีเงินออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบกฝาก ไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
  2.2 ผู้กู้ต้องต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการ กองทัพบกแล้ว
  เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเงินเดือน
  2.3 กรณี กู้ในวงเงิน ไม่เกินเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝากที่มีอยู่ให้ใช้เงินออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบกฝาก
  เป็นหลักประกันเงินกู้
  2.4 กรณี กู้ในวงเงินเกินกว่าเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝากที่มีอยู่ให้กู้ได้อีก ไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องนำ
  ข้าราชการประจำการ จำนวน 1 คน เข้าทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน ส่วนที่เกินมีข้อกำหนดดังนี้.-

  2.4.1 ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นกำลังพลในหน่วยเดียวกัน ทั้งนี้สามารถทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้ได้
  ในทุกชั้นยศเพียงรายเดียว เท่านั้น
  2.4.2 การหักชำระหนี้เงินกู้ ให้หักชำระหนี้ในส่วนที่ได้ กู้เงินเกินจากเงินออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบกฝาก
  เป็นอันดับแรก 2.4.3 ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากภาระการค้ำประกันต่อเมื่อ ผู้กู้ ได้ชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบก
  ประเภทบำบัดทุกข์ในส่วนที่ได้กู้เงินเกินจากเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การค้ำ
  ประกันถือ เป็นอันสิ้นสุด ผู้ค้ำประกันสามารถจะไปค้ำประกันใหม่กับ ผู้กู้เงินรายใหม่ได้
  2.4.4 ผู้ค้ำประกัน ต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเงินได้รายเดือน
  2.4.5 กรณีมีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทบำบัดทุกข์ และผู้กู้ได้ผ่อนชำระหนี้เงินกู้เกิน10 งวด
  ตามสัญญาแล้ว ประสงค์จะขอกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทบำบัดทุกข์ ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้
  โดยไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทบำบัดทุกข์เดิมให้เสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด
  กรมสวัสดิการทหารบกจะหักชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทบำบัดทุกข์เดิม จากเงินกู้ออมทรัพย์
  ข้าราชการกองทัพบก ประเภทบำบัดทุกข์ที่ขอกู้ ใหม่
  2.4.6 ผู้กู้ จะต้องไม่มีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ หรือประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์
  ค้างชำระ

  2.5 กำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนนับเป็นงวดเดือนติดต่อกัน 48 เดือน กรณีกู้เงินตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป ผ่อนชำระ
  หนี้คืนนับเป็นงวดเดือนติดต่อกัน 48 เดือน หรือ 60 เดือน เป็นการผ่อนชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 5.5 บาทต่อปี
  2.6 รายละเอียดอื่นๆ ตามระเบียบฯ ปี พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 1. วัตถุประสงค์ : เงินกู้ที่ผู้ฝากกู้ไปเพื่อซื้อที่ดินเป็นของตนเอง, เพื่อการไถ่ถอนจำนอง, เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือ
  โดยมีที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 นำที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
  เป็นหลักประกันเงินกู้ ประเภทที่ 2 นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้
 2. หลักเกณฑ์ : ประเภทที่ 1 นำที่ดินไม่มีสิ่ง ปลูกสร้าง เป็นหลักประกันเงินกู้
  2.1 ต้องนำที่ดินของ ตนเอง หรือของผู้อื่น มาเป็นหลักประกันเงินกู้
  2.2 ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้เงินกู้ 10 ปี
 3. หลักเกณฑ์ : ประเภทที่ 2 นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาเป็นหลักประกันเงินกู้กู้
  3.1 ต้องนำที่ดินของตนเอง หรือของผู้อื่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้
  3.2 หลักทรัพย์ที่ปลูกสร้างไม่เกิน 5 ปี จะพิจารณาให้กู้ได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
  หลักทรัพย์ที่ปลูกสร้างเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จะพิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
  และหลักทรัพย์ที่ปลูกสร้างเกินกว่า 10 ปี ที่มีการปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย จะพิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน
  ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน
  3.3 ผู้กู้ ต้องทำประกันอัคคีภัยไว้ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจำนอง ฯ 3.4 ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้เงินกู้ 10 - 20 ปี โดยจะต้องชำระคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้มีอายุครบ 65 ปี
 • กรณีมีหนี้ เงินกู้ฯ ประเภทพิเศษ และผู้กู้ได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนงวดตามสัญญาประสงค์จะขอ
  กู้ฯ พิเศษ (ประเภทที่ 1 หรือ 2) ให้ขอกู้เงินใหม่ได้โดยใช้หลักทรัพย์เดิม และไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้ฯที่มีอยู่แล้ว สก.ทบ.จะหัก
  ชำระหนี้เงินกู้ฯ เดิม จากเงินกู้ฯ ใหม่ โดยผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นลูกหนี้ชั้นดี มีการชำระหนี้มาโดยตลอดไม่ขาดส่ง
  2. วงเงินกู้ จะพิจารณาอนุมัติให้ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้เดิม กรณีหลักทรัพย์มีราคาประเมินสูงกว่ายอดเงินกู้ ตามชั้นยศเดิม และ
   ภายหลังผู้กู้มียศสูงขึ้น จะพิจารณาราคาหลักทรัพย์ให้ใหม่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ.
  3. การขอกู้เงินฯ ประเภทพิเศษ ในระหว่างที่มีการผ่อนชำระหนี้ที่กู้ไว้เดิมเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนงวดตามสัญญาที่
   กำหนดไว้ ให้ ผู้กู้ ยื่นเรื่องขอกู้ที่หน่วยต้นสังกัดผ่านผู้บังคับหน่วย
  4. การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง และจำนองใหม่จะกระทำภายในวันเดียวกัน ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพ (ที่ดินส่วนกลาง)
   หรือ สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ตั้งอยู่
วงเงิน และอัตราผ่อนชำระ เงินกู้พิเศษ ประเภทที่ 1
ชั้นยศ วงเงินกู้สูงสุด จำนวนเงินผ่อนส่ง / เดือน
พลอาสาสมัคร - ส.อ. 200,000 2,171
จ.ส.ต. - จ.ส.อ. 250,000 2,714
ร.ต. - ร.อ. 400,000 4,342
พ.ต. 550,000 5,969
พ.ท. 700,000 7,597
พ.อ. 900,000 9,768
พ.อ.พิเศษ 1,200,000 13,024
พล.ต. ขึ้นไป 1,500,000 16,279
วงเงิน และอัตราผ่อนชำระ เงินกู้พิเศษ ประเภทที่ 2
ชั้นยศ วงเงินกู้สูงสุด จำนวนเงินผ่อนส่ง / เดือน
พลอาสาสมัคร - จ.ส.อ. 700,000 7,597
ร.ต. - ร.อ. 1,000,000 10,853
พ.ต. 1,200,000 13,024
พ.ท. 1,500,000 16,279
พ.อ. 1,800,000 19,535
พล.ต. ขึ้นไป 2,000,000 21,706/td>
 1. วัตถุประสงค์ : เงินกู้ที่ผู้ฝากกู้ไปเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินซื้อห้องชุด หรือปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินของตนเองหรือ
  คู่สมรส หรือ เพื่อการไถ่ถอนจำนองโดยมีที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้
 2. หลักเกณฑ์ : เป็นข้าราชการกองทัพบกประจำการ
  2.1 เป็นข้าราชการกองทัพบกประจำการมีเวลารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
  ฝากไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท และมีอายุไม่เกิน 55 ปี (ยกเว้น ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านหลังแรก)
  2.2 ต้องนำ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ที่มีสภาพใหม่ หรือได้รับการดูแลรักษา มีสภาพเหมาะสม สามารถใช้เป็นที่อยู่
  อาศัยได้มาเป็นหลักประกันเงินกู้

  2.2.1 กรณีคู่สมรส หรือบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นข้าราชการกองทัพบกสามารถใช้สิทธิ กู้ร่วมได้โดย
  จะพิจารณาวงเงินกู้ ตามราคาหลักทรัพย์ แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามชั้นยศของผู้กู้
  2.2.2 กรณีคู่สมรส หรือบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายของ ผู้กู้ เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  สามารถใช้สิทธิกู้ร่วมกันได้ ดังนี้

  2.2.2.1 ข้าราชการกองทัพบก กู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้ตามชั้นยศ
  2.2.2.2 ผู้กู้ ร่วมจะต้องเป็น คู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ ผู้กู้เท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 55 ปี
  ผู้กู้ร่วมต้องประกอบอาชีพที่มีรายได้เพียงพอต่อการกู้เงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยการตรวจสอบจาก
  สมุดบัญชีการฝากเงิน
  2.2.2.3 ผู้กู้ร่วม ที่เป็นข้าราชการกู้ได้ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน พนักงานรัฐวิสาหกิจกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่า
  ของเงินเดือน

  2.3 ผู้กู้ จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ฯ แล้วเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเงินได้รายเดือน
  2.4 กรณีมีหนี้เงินกู้ ฯ ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ ต้องชำระหนี้ให้ เสร็จสิ้นก่อนเสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ ยกเว้น กรณีผู้กู้ มี
  หนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทพิเศษ ประสงค์จะขอกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเพื่อการ
  เคหสงเคราะห์ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้ โดยไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทพิเศษเดิม ให้
  เสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด กรมสวัสดิการทหารบกจะหักชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทพิเศษเดิม จาก
  เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ ที่ขอกู้ใหม่
  2.5 การประเมินราคาหลักทรัพย์ จะประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยการประเมินราคาที่ดินจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียว
  กับ การกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทพิเศษ สำหรับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างจะใช้หลักเกณฑ์ของ
  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือ ราคาของบริษัทประเมินค่าหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนอนุญาตถูกต้องตาม
  กฎหมาย ประกอบการพิจารณาวงเงินที่อนุมัติให้กู้
  2.6 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5 บาทต่อปี 2.7 การผ่อนชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ มีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่
  10 -30 ปื นับอายุของผู้กู้ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องชำระคืนให้เสร็จสิ้นก่อนอายุครบ 65 ปี กรณีใช้คู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วย
  กฎหมายกู้ร่วม หากอายุของผู้กู้มากกว่าผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมผ่อนชำระหนี้ระยะเวลาเท่ากับผู้กู้
  2.8 กรณี กู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ผู้กู้ ต้องทำประกันอัคคีภัยไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจำนอง
  2.9 การปลูกสร้างอาคาร จะจ่ายเงินเป็น 3 งวด ในอัตราส่วน 2:1:1 ของยอดเงินที่อนุมัติให้กู้ และเมื่อได้จดทะเบียนจำนอง
  แล้ว โดยจะจ่ายในแต่ละงวดตามงานการก่อสร้างดังนี้

  2.9.1 งวดที่ 1 จ่ายเมื่องานก่อสร้างเทคานคอดิน และตั้งเสาแล้วเสร็จ
  2.9.2 งวดที่ 2 จ่ายเมื่องานก่อสร้างตั้งวงกบประตูหน้าต่าง งานพื้น งานผนัง และงานหลังคา
  2.9.3 งวดที่ 3 จ่ายเมื่องานก่อสร้างตามแบบระบบประปา ไฟฟ้า แล้วเสร็จ รวมทั้งมีหลักฐานทะเบียนบ้านเรียบร้อย

  2.10 กรณี ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด จะจ่ายให้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนจำนองเรียบร้อยแล้ว
  2.11 หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด
 3. วงเงินกู้ และอัตราการผ่อนชำระ
  ชั้นยศ พลอาสาสมัคร - จ.ส.อ. ร.ต. - ร.อ. พ.ต. - พ.ท. พ.อ. ขึ้นไป
  วงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
  10 ปี 16,279 21,706 27,132 32,558
  11 ปี 15,171 20,228 25,285 30,342
  12 ปี 14,253 19,004 23,755 28,506
  13 ปี 13,481 17,974 22,467 26,961
  14 ปี 12,823 17,097 21,371 25,645
  15 ปี 12,257 16,342 20,428 24,513
  16 ปี 11,765 15,687 19,608 23,530
  17 ปี 11,335 15,113 18,891 22,669
  18 ปี 10,955 14,607 18,258 21,910
  19 ปี 10,619 14,158 17,698 21,237
  20 ปี 10,319 13,758 17,198 20,637
  21 ปี 10,050 13,400 16,750 20,100
  22 ปี 9,808 13,077 16,347 19,616
  23 ปี 9,590 12,786 15,983 19,179
  24 ปี 9,392 12,522 15,653 18,783
  25 ปี 9,212 12,282 15,353 18,423
  26 ปี 9,048 12,063 15,079 18,095
  27 ปี 8,898 11,863 14,829 17,795
  28 ปี 8,760 11,680 14,600 17,519
  29 ปี 8,634 11,511 14,389 17,267
  30 ปี 8,517 11,356 11,356 17,034
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10-30 ปีนับอายุของผู้กู้เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องชำระคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้มีอายุครบ 65 ปี ยกเว้น
  โครงการบ้านธนารักษ์ และ โครงการบ้านหลังแรก ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้บัญชาการทหารบก

ขอแนะนำในเรื่องกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเงินกู้ อทบ.พิเศษ หรือ ประเภทเงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ จะให้เร็วเราจะทำอย่างไร

ก่อนส่งเรื่อง กู้
 • จะต้องสอบถาม เจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วยในเรื่อง จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • จะต้องมีเอกสารครบถ้วน แล้วทำเรื่องกู้ผ่านหน่วยเปิดบัญชี
 • เมื่อส่งเอกสารที่กรมสวัสดิการทหารบก แล้วให้ติดต่อส่วนดำเนินกรรมวิธีกู้ อทบ.พิเศษ แผนกเงินกู้
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2-657-3700 ต่อ 3729, 30, 31, 32, 34, 35
  หรือถ้าอยู่ใกล้ก็มาติดต่อ ด้วยตนเอง (หลังจากส่งเอกสารมาแล้วประมาณ 15 วันทำการ)
 • ประสานกับกรรมการ เพื่อนัดวัน เวลาที่จะไปตรวจหลักทรัพย์ (ก่อนที่กรรมการจะไปตรวจ ผู้กู้ต้องหาหลักเขตไว้ก่อน)
 • ประสานทางโทรศัพท์กับส่วนดำเนินกรรมวิธีกู้ อทบ.พิเศษ ในเรื่องวันที่จะต้องจดจำนอง
  (หลังจากกรรมการไปตรวจหลักทรัพย์แล้วประมาณ 15 วัน)
 • เมื่อทราบวันจดจำนอง ให้ผู้กู้นำหลักฐาน คือโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ก. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้, คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้, คู่สมรส
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล คำสั่งเลื่อนยศ (แล้วแต่กรณี)
 • ทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองโสด (ไม่เคยมีคู่สมรส, ใบหย่า, ใบมรณบัตร แล้วแต่กรณี)