ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : พฤษภาคม 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 24    
โอนเงิน ณ วันที่ 23    
โอนเงิน ณ วันที่ 22        
โอนเงิน ณ วันที่ 18    
โอนเงิน ณ วันที่ 16        
โอนเงิน ณ วันที่ 11        
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 4        
โอนเงิน ณ วันที่ 2    


เดือน : เมษายน 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 28        
โอนเงิน ณ วันที่ 26        
โอนเงิน ณ วันที่ 24        
โอนเงิน ณ วันที่ 20        
โอนเงิน ณ วันที่ 18    
โอนเงิน ณ วันที่ 11        
โอนเงิน ณ วันที่ 10        
โอนเงิน ณ วันที่ 5        
โอนเงิน ณ วันที่ 3