ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : กรกฏาคม 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 27        
โอนเงิน ณ วันที่ 25        
โอนเงิน ณ วันที่ 24        
โอนเงิน ณ วันที่ 19    
โอนเงิน ณ วันที่ 18    
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 14        
โอนเงิน ณ วันที่ 12        
โอนเงิน ณ วันที่ 7        
โอนเงิน ณ วันที่ 5        


เดือน : มิถุนายน 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 30        
โอนเงิน ณ วันที่ 28    
โอนเงิน ณ วันที่ 27        
โอนเงิน ณ วันที่ 21        
โอนเงิน ณ วันที่ 20        
โอนเงิน ณ วันที่ 15    
โอนเงิน ณ วันที่ 14        
โอนเงิน ณ วันที่ 12        
โอนเงิน ณ วันที่ 6        
โอนเงิน ณ วันที่ 1