ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : กันยายน 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 21        
โอนเงิน ณ วันที่ 15    
โอนเงิน ณ วันที่ 13        
โอนเงิน ณ วันที่ 7    
โอนเงิน ณ วันที่ 6    
โอนเงิน ณ วันที่ 5        
โอนเงิน ณ วันที่ 1    


เดือน : สิงหาคม 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 31        
โอนเงิน ณ วันที่ 30        
โอนเงิน ณ วันที่ 29    
โอนเงิน ณ วันที่ 28    
โอนเงิน ณ วันที่ 15        
โอนเงิน ณ วันที่ 11    
โอนเงิน ณ วันที่ 10    
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8    
โอนเงิน ณ วันที่ 7        
โอนเงิน ณ วันที่ 3        
โอนเงิน ณ วันที่ 1