ติดต่อเรา

กองการออมทรัพย์ สก.ทบ.

 • 1139 ถนนเทอดดำริห์
 • แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
 • กรุงเทพมหานคร 10300
 • จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
 • เบอร์กลาง : 02-657-3700
 •  
 •       

เบอร์ภายใน กองการออมทรัพย์

 • ผู้อำนวยการ
  • ทบ. : 91588
  • 02-657-3733
 • รองผู้อำนวยการ
  • ทบ. : 91589
  • 02-657-3777
 • ที่ปรึกษา กอท.
  • 02-657-3755
 • ฝ่ายธุรการ
  • ส่วนธุรการและกำลังพล
   • ทบ. โทร/แฟกซ์ : 91587
   • ทศท. : 02-278-1182
   • 02-657-3766, 3740, 3756, 3797
  • ส่วนส่งกำลัง : 02-657-3742
  • ส่วนพลขับ : 02-657-3745
  • รับ-ส่ง กอท. : 02-657-3778
  • ห้องควบคุมเสียง : ทศท. : 02-278-1180
  • ประชาสัมพันธ์ : 02-657-3768
 • แผนกเงินฝาก
  • หน.แผนก
   • ทบ. : 91577
   • 02-657-3799
  • ส่วนฝากเงิน อทบ. (ธุรการแผนก)
   • ทบ. : 91579
   • ทศท. : 02-278-1184
   • 02-657-3782
  • ส่วนถอนเงิน อทบ.
   • ทบ. : 91578
   • 02-657-3781, 3783-85
 • แผนกเงินกู้
  • หน.แผนก : 02-657-3722
  • ส่วนเงินกู้บำบัดทุกข์
   • ทบ.โทร. : 91575-76
   • ทบ.แฟกซ์ : 91575
   • ทศท. : 02-278-1146
   • 02-657-3730-36
  • ส่วนเงินกู้พิเศษ
   • ทบ. : 91572
   • ทศท. : 02-278-1145
   • 02-657-3724-27
  • ส่วนไถ่ถอน : 02-657-3702-03
  • โครงสร้างหลักประกัน,ห้องโฉนด
   02-657-3743, 3747, 3749
 • แผนกบัญชี
  • หน.แผนก
   • ทบ. : 91568
   • 02-657-3788
  • ส่วนธุรการ :
   02-657-3732, 3737, 3754
  • ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย
   • ทบ. : 91569
   • 02-657-3704, 3761
  • ส่วนบัญชี
   • ทบ. โทร : 91570
   • ทบ. แฟกซ์ : 91569-70
   • 02-657-3761
  • ห้องรับ-จ่ายเงิน : 02-657-3751-53
 • แผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน
  • หน.แผนก : 02-657-3769
  • ส่วนตรวจสอบหนี้สิน
   • ทบ. โทร : 91596-97
   • ทบ. แฟกซ์ : 91574
   • ทศท. : 02-278-1186
   • 02-657-3709, 3771, 3772, 3775, 3776
  • ส่วนนิติกร
   • ทบ. : 91595
   • ทศท. : 02-278-1147
   • 02-657-3773, 3787
 • ส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
  • หน.ส่วน : 02-657-3705
  • ส่วนแก้ไขข้อมูล
   • ทบ. : 91580
   • ทศท. : 02-278-1181
   • 02-657-3796
  • ส่วนบันทึกข้อมูล
   • ทบ. โทร : 91581-83
   • ทบ. แฟกซ์ : 91580
   • 02-657-3712-16

เบอร์ภายใน กองการออมทรัพย์

ตำแหน่ง / ส่วนราชการ ทบ.โทร แฟกซ์ ทศท. เบอร์ภายใน 02-657
ส่วนบังคับบัญชา
ผู้อำนวยการ 91588 3777
รองผู้อำนวยการ 91589 3733
ที่ปรึกษา กอท. 3755
ฝ่ายธุรการ
กำลังพล 91587 91593 02-278-1182 3766, 3740, 3756, 3797
ส่งกำลัง 3742
พลขับ 3745
รับ-ส่ง 3778
ห้องควบคุมเสียง 02-278-1180
ประชาสัมพันธ์ 3768
แผนกเงินฝาก
หน.แผนก 91577 3799
ส่วนฝากเงิน อทบ., ธุรการแผนก 91579 02-278-1184 3782
ส่วนถอนเงิน อทบ. 91578 3781, 3783-85
แผนกเงินกู้
หน.แผนก 3722
ส่วนเงินกู้บำบัดทุกข์ 91575-76 91575 02-278-1146 3730-36
ส่วนเงินกู้พิเศษ 91572 02-278-1145 3724-27
ส่วนไถ่ถอน 3702-03
โครงสร้างหลักประกัน,ห้องโฉนด 3743, 3747, 3749
แผนกบัญชี
หน.แผนก 91568 3788
ส่วนธุรการ 3754, 3732, 3737
ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย 91569 02-657-3761 3704
ส่วนบัญชี 91570 91569-70 3761
ห้องรับ-จ่ายเงิน 3751-53
แผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน
หน.แผนก 3769
ส่วนตรวจสอบหนี้สิน 91596-97 91574 02-278-1186 3771-72, 3775-76, 3709
ส่วนนิติกร 91595 02-278-1147 3773, 3787
ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
หน.ส่วน 3705
ส่วนแก้ไขข้อมูล 91580 02-278-1181 3796
ส่วนบันทึกข้อมูล 91581-83 91580 3712-16