วิธีชำระเงินกู้ อทบ.ประเภทต่าง ๆ
ผ่าน ธนาคารทหารไทย

by กอท.สก.ทบ.01 ม.ค.62

- ชำระด้วยตนเองที่ กองการออมทรัพย์ สก.ทบ.

1139 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

- ผ่านเค้าเตอร์ ธ.ทหารไทย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

- ผ่าน TMB TOUCH App