Page 10 - 0965
P. 10

ค าแนะน าการออกก าลังกายส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์
                                 การออกก าลังกายในระหว่างตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่
    • อย่าหักโหมออกก าลังกายหนักเกินไปในขณะที่ตั้งครรภ์

   ซึ่งตามหลักทั่วไปแล้ว คุณจะต้องสนทนาต่อไ ้ในระหว่างที่ ควรปฏิบัติ เพราะหากร่างกายของคุณแข็งแรงมากใน
   ออกก าลังกาย แต่ถ้าคุณเริ่มหายใจล าบากขณะสนทนา    ระหว่างตั้งครรภ์ ก็จะช่วยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

   ให้หยุ พักทันที                   ของรูปร่างและน ้าหนักที่เพิ่มขึ้นไ ้ ี นอกจากนี้ยังช่วยให้
    • หากคุณไม่เคยออกก าลังกายก่อนตั้งครรภ์ ก็ไม่ควร  คลอ ลูกไ ้ง่ายขึ้น และช่วยให้รูปร่างกลับมาสู่ภาวะปกติ
   ออกก าลังกายหนัก ๆ หากคุณเริ่มออกก าลังกายแบบแอโรบิก  ไ ้เร็วหลังจากคลอ ลูกแล้ว

   เช่น วิ่ง ว่ายน ้า ปั่นจักรยาน ให้แจ้งผู้สอนว่าคุณก าลัง   หากไม่ถนั ออกก าลังกาย ก็ควรพยายาม
   ตั้งครรภ์ และเริ่มออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิน  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอ เวลา เช่น ท างานบ้านเบา ๆ

   15 นาที ้วยความถี่ 3 ครั้งต่อสัป าห์ จากนั้นค่อยเพิ่ม เ ินไปซื้อของนอกบ้าน หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ตามปกติ
   เป็น 30 นาที ้วยความถี่ 4 ครั้งต่อสัป าห์      เท่าที่คุณยังสามารถท าไ ้
    •  ยื กล้ามเนื้อก่อนออกก าลังกายเสมอ

    • หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายอย่างหนักในวันที่อากาศ
   ร้อน และควร ื่มน ้าให้เพียงพอทุกครั้งที่ออกก าลังกาย

   การออกก าลังกายที่ควรเลี่ยงในขณะที่ตั้งครรภ์
    • อย่าออกก าลังกายท่าที่มีการนอนหงายหลังราบกับพื้น

   โ ยเฉพาะหากคุณมีอายุครรภ์ 16 สัป าห์ขึ้นไป
   เพราะว่าน ้าหนักของท้องจะก ที่เส้นเลือ ที่ส าคัญ ท าให้ ที่มา : https://hd.co.th/can-you-exercise-during-

   เลือ ไหลกลับไปยังหัวใจ ซึ่งอาจท าให้รู้สึกวิงเวียนและ pregnancy
   หายใจไม่ออก                           ผู้น าเสนอ : ร้อยตรีหญิง กชมน สอนนิ่ม
    • หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ท าให้คุณเสี่ยงต่อการถูกกระแทก เช่น

   มวยเตะ ยูโ หรือสควอซ และหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่
   เสี่ยงต่อการหกล้ม เช่น ขี่ม้า ยิมนาสติก ขี่จักรยาน

   เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณและทารกในครรภ์
    • หลีกเลี่ยงการ าน ้า เพราะเ ็กในท้องยังไม่สามารถทน
   ต่อความก อากาศและภาวะฟองอากาศในหลอ เลือ ไ ้

    • หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายบริเวณที่สูงกว่าน ้าทะเล
   2,500 เมตร จนกว่าจะปรับตัวให้ชินกับสภาพอากาศ

   เพราะมีความเสี่ยงที่คุณและทารกจะเป็นโรคแพ้ความสูง                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565               10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15