Page 6 - 0965
P. 6

กองการสงเคราะห์

                                           www.songkhro.com
                                 8.อยู่ระหว่างหาทางออกจากที่เกิ เหตุ หากมีควัน

                             มากพยายามก้มต ่าหรือคลาน เพราะออกซิเจนจะลอยอยู่ที่ต ่า

   การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ ความรู้ที่ควรมีติดตัว
      สถานการณ์ไฟไหม้ เป็นเรื่องที่เกิ ขึ้นฉับพลันและ
   สามารถคร่าชีวิตผู้ประสบภัยไ ้ ท าให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม

   ควรมีความรู้เบื้องต้นในการเอาตัวรอ จากไฟไหม้ติ ตัวไว้
   ใช้ในยามคับขัน                   การช่วยเหลือผู้อื่นจากสถานการณ์ไฟไหม้

   วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้             - หากอยู่ในสถานการณ์คับขันให้รีบพาผู้ประสบภัย
      1. ตั้งสติแล้วรีบพาตัวเองออกมาจากที่เกิ เหตุให้ ออกมาจากที่เกิ เหตุให้เร็วที่สุ
   เร็วที่สุ                           - หากเพลิงไหม้สงบลงแล้ว การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

      2. พยายามหลีกเลี่ยงการสู ควันต่าง ๆ เข้าไป  ควร ูแลเรื่องกระ ูกต้นคอเป็นหัวใจส าคัญโ ยการขนย้าย
   เพราะอาจท าให้ร่างกายขา ออกซิเจน ทั้งยังไ ้รับสารเคมี  ้วยเปลหรือเบาะ อย่าหิ้วแขนหรือ ยกศีรษะห้อยลงในขณะ

   ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเ ินหายใจ      เคลื่อนย้าย เพราะอาจท าให้กระ ูกเคลื่อนไ ้
      3. เอาผ้าชุบน ้าปิ จมูก หรือหาผ้าห่มชุบน ้าแล้ว   - กรณีที่ผู้ประสบภัยถูกไฟครอกจนเสียหายรุนแรง
   ห่มตัว จากนั้นรีบหาทางออกมาจากที่เกิ เหตุ      หลังช่วยเหลือออกจากที่เกิ เหตุไ ้แล้ว ให้รีบถอ หรือตั

      4. หากอยู่ในห้อง อย่าเพิ่งรีบเปิ ประตู ควรจับ เสื้อผ้าออกจากร่างกายผู้ประสบภัย เพราะเสื้อผ้าจะอม

   ประตูก่อนเพื่อ ูว่าร้อนหรือไม่ หากรู้สึกร้อนนั่นหมายถึง ความร้อนเอาไว้มาก แต่อย่าใช้วิธีกระชาก เพราะเนื้อผ้า
   อาจมีไฟอยู่หลังประตู จึงไม่ควรเปิ เพราะ จะท าให้ควันไฟ บางส่วนอาจติ ที่บริเวณผิวหนัง ท าให้ผิวหนังหลุ ออกมา

   เข้าห้อง ควรหาผ้าหรืออื่น ๆ มาอุ ตรงประตู เพื่อป้องกัน  ้วย
                                 - ถอ เครื่องประ ับ เช่น นาฬิกาข้อมือ ก าไล ต่างหู
   ไม่ให้ควันไฟเข้ามาในห้องไ ้             ออกจากตัวผู้ประสบภัย เพราะของเหล่านี้อมความร้อนจะ
      5. หากติ อยู่ในห้องพยายามส่งสัญญาณขอความ
   ช่วยเหลือ เช่น ส่องไฟมือถือออกไปทางหน้าต่างเพื่อให้ ท าให้เกิ การพอง
                                        ุ
   ภายนอกรู้ว่ามีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่          - ใช้น ้าสะอา อณหภูมิปกติร ตัวผู้ประสบภัย
      6. หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ ควรใช้บันไ หนีไฟแทน  เพื่อล ความร้อนให้กับร่างกาย
      7. หลีกเลี่ยงการวิ่งหนีเข้าจุ อับ

                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565                6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11