Page 2 - 0965
P. 2

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกั
    กองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจ าปี 2565 โ ยมี พลตรี สัมพันธ์  ารงค์กุล
    เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้อง 221 กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 29 สิงหาคม2565       พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันร่ายร าไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบก
    ประจ าปี 2565 โ ยมี พลตรี สัมพันธ์  ารงกุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก / ประธานชมกีฬามวยไทยสมัครเล่น กองทัพบก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์พัฒนา
    กีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) เมื่อ 31 สิงหาคม 2565       พลโท สุรศัก ิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองเสนาธิการทหารบก (1) พร้อมคณะเ ินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการปรับปรุง อาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) โ ยมี
    พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล รองเจ้ากรมสวัส ิการทหารบก (1) ให้การต้อนรับ และน าตรวจ เมื่อ 1 กันยายน 2565       พลตรี สัมพันธ์  ารงค์กุล เจ้ากรมสวัส ิการทหารบก เข้ากราบพระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวั โสมนัสวิหาร และพระครูปลั สัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม)
    เลขานุการวั โสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมการใน งานกฐินพระราชทานกองทัพบก โ ยมี พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อ านวยการ กองการฌาปนกิจ ให้การต้อนรับ
    ณ วั โสมนัสวิหาร เมื่อ 30 สิงหาคม 2565
   1   2   3   4   5   6   7