Page 4 - 0965
P. 4

คณะกรรมการจัดท าสวัสดิการสาร

         กองอ านวยการ                         ที่ปรึกษา       พลตรี สัมพันธ์ ด ารงค์กุล              พลเอก กนิต      วาสิกศิริ
          ผู้อ านวยการ                  พลโท อนันต์ศักดิ์   ลักษณลม้าย
       พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล               พลเอก กิตติทัศน์   บ าเหน็จพันธุ์
         รองผู้อ านวยการ                 พลเอก ธีระ      ไกรพานนท์
       พันเอก มงคล  บุตรดาวงษ ์              พลโท เฉลิมเกียรติ   โพธิ์ทองนาค
         รองผู้อ านวยการ                 พลโท สุรไกร      จัตุมาศ


         ผู้ช่วยผู้อ านวยการ                พลเอก บรรณวัฒน์    มาโกมล
                                  พลตรี เกษม      เบญจนิรัติศัย
       พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ               พลเอก ศุภณัฐ     แก้วหิรัญ
  ผู้อ านวยการกองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก         พลโท ชวเมธ      จุ้ยเจริญ
       พันเอก ช านาญ ใจทัน                 พลเอก ราชิต      อรุณรังษี
  ผู้อ านวยการกองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารบก         พลโท เฟื่องวิทย ์  เลาหสุรโยธิน
       พันเอก สมเกียรติ ถนอมคุ้ม

  ผู้อ านวยการกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง กรมสวัสดิการทหารบก
       พันเอก พสิษฐ์ รัชพลพงศ์                   กองบรรณาธิการ
  ผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก
       พันเอก นราธิป จันทะแจ้ง
  ผู้อ านวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก     พันเอก กัญจน์ณัฏฐ ์ นิลนนท์    บรรณาธิการ

       พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา          พันเอก เชฏฐ      กิจวัฒนา    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  ผู้อ านวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก    พันเอกหญิง พรรวินท์ สิงหเดช    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
       พันเอก ประจง เกียรติรัศม ี       พันโท เกียรติกูล   อยู่อ ่า    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  ผู้อ านวยการกองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก   พันโทหญิง ชวัลนุช   พูนนาผล    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
                            พันโทหญิง บุศรินทร์ อุลปาทร    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
          ฝ่ายจัดการ             พันโทหญิง ไอเดีย   อดุลยานุภาพ  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

                            พันตรี ศาฑิน     มาโกมล    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
       พันเอกหญิง ณัฐปรียา ชัยยัง        พันตรีหญิง ปาริชาติ  นิลเขียว    ผู้ช่วยบรรณาธิการ

                            ร้อยโทหญิง พิมพ์ชนก จันทรฆาฏ    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
         ที่ปรึกษากฏหมาย            ร้อยโท ภัทรพงศ์    ทัพวนานต์    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
                            ร้อยตรี เจตนันท์   สุวรรณกูฏ    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
      พันตรี อัครนันท์ ศักดิ์บริบูรณ์เดช     ร้อยตรีหญิง กชมน   สอนนิ่ม    ผู้ช่วยบรรณาธิการ


           เหรัญญิก


        พันโท อนิรุต กังวาลย์


                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565                4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9