Page 8 - 0965
P. 8

กองธุรการ

                                            www.rwd-rta.com

       นอกจากอากาศ และอาหารหลัก 5 หมู่แล้ว
 “น ้า” ถือเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตรองลงมาที่ร่างกายจะขา ไม่ไ ้
 เพราะว่าน ้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง 70% มนุษย์
 สามารถมีชีวิตอยู่ไ ้หลายสัป าห์หากขา อาหาร แต่จะอยู่ไ ้
 เพียงไม่กี่วันหากขา น ้า ซึ่งการ ื่มน ้าให้ไ ้ประมาณ 8 แก้ว
 ต่อวัน ก็ถือว่า ีต่อสุขภาพ เราจึงไ ้คั สรรเหตุผล ี ๆ ที่จะท า
 ให้คุณรู้ว่า การ ื่มน ้านั้นเป็นเรื่องส าคัญ และมีคุณประโยชน์

 ต่อร่างกายอย่างไรบ้างกับชีวิตประจ าวันในแต่ละวัน
       1. ดีต่อสมอง และระบบประสาท เนื่องจากน ้า
 คือ ส่วนประกอบส าคัญของเลือ ที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
 และสมอง การ ื่มน ้าอย่างเพียงพอจะช่วยให้คลายเครีย
 ล อาการปว ศีรษะไ ้ ถือเป็นการผ่อนคลาย และเพิ่มพลัง

                                  9. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
 ให้กับสมองของมนุษย์เราอีกทางหนึ่ง ้วยเป็นอย่าง ีเยี่ยม
       2. ช่วยท าให้ผิวพรรณสุขภาพ ไม่เหี่ยวย่นง่าย  ตลอดเวลา โ ยที่น ้าจะระบายความร้อนที่เป็นส่วนเกิน
                            ออกจากร่างกายในรูปแบบเหงื่อที่ระเหยจากผิวหนัง เพื่อรักษา
 เพราะน ้าจะคอย ูแลเซลล์ให้ลอยอยู่บนน ้า และช่วยให้
 เกิ การไหลเวียนของเลือ ในร่างกายไ ้ ีขึ้น รวมถึงช่วยเติม ความคงที่ของระ ับอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์ให้คงที่
 เนื้อเยื่อ ท าให้ผิวมีความยื หยุ่น ูเรียบเนียน สวย มีน ้ามีนวล
                                  10. ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง เพราะ

       3. ช่วยล้างสารพิษและช่วยท าให้ระบบการ   น ้ามีส่วนช่วยในการล าเลียงสารอาหาร ก าจั สารพิษที่เป็น
 ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เป็นไปไ ้อย่าง ี
                            อันตรายต่อร่างกาย และช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ท างานไ ้อย่าง
 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะน ้าจะน าพาของเสียให้ออก เป็นปกติ จึงช่วยล ความเสี่ยงในการเกิ มะเร็งล าไส้ใหญ่
 จากร่างกายไ ้อย่างง่าย าย ทั้งทางอุจจาระ ปัสสาวะและ
 รูขุมขน                                 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งเต้านมไ ้อีก ้วย
       4. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตท าให้ม ี       นี่เป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการ
 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงช่วยป้องกันอาการเลือ ข้น
                            ดื่มน ้าเท่านั้น ในเมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว คนที่อยากจะเริ่ม
 ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิ โรคหลอ เลือ ไ ้
                            ดูแลสุขภาพให้ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และผิวพรรณ การดื่มน ้า
       5. ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายท างานได้
 อย่างปกติ เพราะทุกระบบก็ต้องการน ้าไปใช้ทั้งสิ้น เช่น   ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ทั้งง่าย สะดวก ราคาไม่แพง เพียงแค่
 ช่วยเรื่องการหล่อลื่นในระบบ ทางเ ินอาหาร เชื่อมเซลล์  ปรับพฤติกรรมการดื่มน ้าให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว แค่น ้า
 และหล่อลื่นข้อต่อต่าง ๆ ช่วยล าเลียงสารอาหารที่มีประโยชน์ ก็ถือเป็นการบ ารุงร่างกายและดูแลสุขภาพไปในตัว

 ไปยังส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ไ ้ตลอ เวลา

       6. ช่วยส่งเสริมการท างานของไต โ ยเจือจาง
 เกลือและแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิ นิ่ว จึงล ความเสี่ยง
 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิ อาการโรคนิ่วในไตไ ้เป็นอย่าง ี
       7. ช่วยย่อยอาหารและส่งผลดีต่อสุขภาพของ
 ล าไส้ การ ื่มน ้าที่เพียงพอ จะท าให้ระบบทางเ ินอาหาร
 ท างานไ ้อย่างสมบูรณ์ และป้องกันอาการท้องผูก หากคุณ ื่ม
 น ้าไม่เพียงพอ ล าไส้ใหญ่จะ ึงน ้าไปจากอุจจาระ เพื่อรักษา
 ความชุ่มชื้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คุณขับถ่ายไ ้ยาก
       8. ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญ เป็นตัวการส าคัญที่ ที่มา : https://www.paolohospital.com/th-TH/center
 ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการเผาผลาญอาหารและ           ผู้น าเสนอ : พันโทหญิง บุศรินทร์ อุลปาทร
 ไขมันในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ


                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565                8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13