Page 7 - 0965
P. 7

- ใช้ผ้าชุบน ้าห่มตัวผู้ประสบภัยไว้ก่อน แล้วน าผ้า   - ไอร้อนที่เกิ จากความร้อน หากสู ม

    บางคลุมอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นให้รีบน าส่งโรงพยาบาล   มากๆ จะท าให้ทางเ ินหายใจบวมส่งผลต่อระบบ
       - หากที่เกิ เหตุและโรงพยาบาลอยู่ไกลจากที่เกิ  ทางเ ินหายใจและเสียชีวิตไ ้

    เหตุมากนักให้รีบน าส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุ         - เมื่อผิวหนังถูกเผาไหม้รุนแรง ท าให้เกิ
       - รีบเปิ ทางเ ินหายใจให้ผู้ประสบภัยหลังน าตัว การติ เชื้อไ ้ง่าย หรืออาจท าให้ร่างกายสูญเสียน ้า
    ออกมาจากที่เกิ เหตุ                 ในปริมาณมาก และเสียชีวิตลงในที่สุ

                                  - สาเหตุอื่น ๆ เช่น อุบัติเหตุจากการ
                              หลบหนี เป็นต้น
                                  ควรปฏิบัติอย่างไรก่อนเกิ เหตุไฟไหม้

                              ไม่ว่าจะเข้าพักที่ใ ก็ตาม ทั้งการเช่าอยู่ห้องพักระยะ
                              ยาวและระยะสั้น ควรสังเกตทางหนีไฟและจ จ า

                              ต าแหน่งเอาไว้อย่างแม่นย า เพื่อที่เวลา เกิ เหตุ
                              จะไ ้พาตัวเองออกจากที่เกิ เหตุไ ้ทันเวลา เพราะที่
                              ผ่านมาพบว่ามีผู้ประสบภัยหลายรายไม่ไ ้จ จ าทาง

                              หนีไฟเอาไว้ ท าให้เมื่อเกิ เหตุไม่สามารถหลบหนีไ ้
                              ทันเวลา

       สาเหตุการตายจากสถานการณ์ไฟไหม้
       - ร่างกายถูกเผาไหม้
       - ในควันไฟจะมีเขม่าต่าง ๆ ที่ไปอุ ตันทางเ ิน

    หายใจ ส่งผลให้เกิ ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและ
    เสียชีวิต

       - ควันไฟที่เกิ จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ท าให้
    เกิ ก๊าซ Carbon monoxide และมีสาร Hydrogen cyanide    ที่มา : อาจารย์ นายแพทย์ พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
    ที่เกิ จากเผาไหม้เบาะและพลาสติก สารสองชนิ นี้ หาก       ผู้น าเสนอ : พันเอกหญิง พรรวินท์ สิงหเดช

    เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะไปจับตัวกับ Hemoglobin
    ซึ่งเป็นเม็ เลือ ที่น าออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย ท าให้ไม่

    สามารถน าออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไ ้และเสียชีวิตในที่สุ
       - สารอื่น เช่น Hydrogen chloride ที่เกิ จาก

    การเผาไหม้ท่อพีวีซี และสาร Nitric oxide ที่เกิ จาก
    การเผาไหม้พวก Polymer ท าให้ระคายเคืองบริเวณต่าง ๆ
    เช่น ระคายเคืองตา ท าให้แสบตา และหากไปโ นเยื่อบุที่

    ส าคัญอย่างเยื่อบุทางเ ินหายใจก็จะท าให้เสียชีวิตไ ้
                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12