Page 3 - 0965
P. 3

่
                   ุ
                                          ี่
           สวัส ีครับผู้อ่านทกทาน ส าหรับในเ ือนตุลาคมนี้ มีวันส าคัญทปวงชนชาวไทย
     น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุ มิไ ้ในฐานะพระมหากษัตริย์มหาราช ใน วงใจของ
              ั้
                      ี่
     ปวงชนชาวไทยทงสองพระองค์ ททรงสละพระราชวรกายและพระก าลังสติปัญญา ประกอบ
     พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทงประเทศมาโ ยตลอ
                                       ั้
     ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า

     รุ่งเรือง ทั เทียมนานาอารยประเทศ วันส าคัญ ังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของทั้งสอง
     พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจลจอมเกล้าเจาอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จ
                               ้
                        ุ
     พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           เมื่อเริ่มเข้าเ ือนตุลาคม หลาย ๆ ท่านคงเกษียณอายุราชการ และบางท่านอาจมีการ

     ปรับย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ตามความเหมาะสมที่ผู้บังคับบัญชาไ ้เล็งเห็นผลงานและไ ้พิจารณา
     ความเหมาะสมแล้ว

           สุ ท้ายนี้ทางทีมงานบรรณาธิการ ขอเป็นก าลังใจให้กับก าลังพลของกองทัพบกทุก ๆ

     ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ้วยความยากล าบาก และขอให้ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

     ระมั ระวังป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บที่มาในห้วงฤ ูฝนครับ
                                       สวัสดีครับ

                                                  ์
                                  พันเอก กัญจน์ณัฎฐ์ นิลนนท
                                   บรรณาธิการสวัสดิการสาร


                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565                3
   1   2   3   4   5   6   7   8