Page 9 - 0965
P. 9

ระหว่างตั้งครรภ์ออกก าลังกาย

                                                กองการกีฬา
                       ได้หรือไม่ ?                www.awd-rta.com
                             ท่าบริหารกล้ามเนื้อเชิงกราน (Pelvic Tilt)
                              • ยืนพิงก าแพง โ ยให้หัวไหล่และก้นชิ กับก าแพง

                              • หย่อนหัวเข่าลงทั้งสองข้าง ันตัวไป ้านหลัง เพื่อให้หลัง
                             แนบกับก าแพง

                              • ท าท่านี้ค้างไว้ 4 วินาทีและยื ตัวขึ้นในท่าปกติ ท าซ ้า
                             อีก 10 ครั้งทุกวัน   ท่าออกก าลังกายส าหรับคนท้อง มีท่าอะไรบ้าง ?

      ในช่วงตั้งครรภ์ สิ่งที่ร่างกายของผู้หญิงจะ
   เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไ ้ชั คือกล้ามเนื้อหน้าท้องที่
   ขยายออก กระ ูกสันหลังส่วนล่างจึงแอ่นตัวลงเพื่อ

   รองรับน ้าหนักของทารกในครรภ์ จึงท าให้เกิ อาการ
   ปว หลัง และเมื่อคลอ บุตรแล้ว กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

   จะหย่อน และอ่อนแอ จึงท าให้พบอาการปัสสาวะเล็
   ซึ่งทั้งหม นี้สามารถป้องกันไ ้ ้วยการออกก าลังกาย
   บริหารส่วนต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ้วยท่า   ท่าบริหารอุ้งเชิงกราน

   ต่อไปนี้                        • ขมิบก้นเหมือนคุณพยายามกลั้นอุจจาระ
                              • ในช่วงแรกให้ท าแบบเร็ว ๆ คือบีบและคลายกล้ามเนื้อ
   ท่าบริหารเสริมความแข็งแรงให้หน้าท้อง         โ ยทันที
    • คุกเข่า และวางมือสองข้างยันพื้นไว้ โ ยที่แผ่นหลังยื

   ตรงขนานกับพื้น                     • หลังจากนั้นให้คุณท าอย่างช้า ๆ และควบคุมการ
    • แขม่วกล้ามเนื้อหน้าท้องและยกหลังขึ้น งอล าตัวและ ห ตัวให้นานที่สุ เท่าที่ท าไ ้ ก่อนที่จะคลายกล้ามเนื้อ
                             นับ 1 ถึง 10 เป็น 1 ครั้ง
   ปล่อยให้ศีรษะผ่อนคลาย                 • 10 ครั้ง นับเป็น 1 Set ท าวันละ 3 Set ทุกวัน
    • ท าท่า ังกล่าวค้างไว้สักครู่แล้วค่อย ๆ กลับสู่ท่าเริ่มต้น
   ท าเช่นนี้ช้า ๆ เป็นจังหวะ 10 ครั้งทุกวัน

                 สวัสดิการสาร         กันยายน 2565                9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14